Plastic shaped aluminum plug

Giá: Liên hệ >>

Các sản phẩm bịt đầu nhôm định hình bằng nhựa

Plastic shaped aluminum plug 20×20

ATV5-BD1-2020

Plastic shaped aluminum plug 20×40

ATV5-BD1-2040

đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa đầu nhôm Bịt đàu nhôm

Plastic shaped aluminum plug 15×30

ATV6-BD1-1530

Plastic shaped aluminum plug 20×20

ATV6-BD1-2020

đầu nhôm Bịt đàu nhôm đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa

Plastic shaped aluminum plug 20×40

ATV6-BD1-2040

Plastic shaped aluminum plug 30×30

ATV6-BD1-3030

đầu nhôm Bịt đàu nhôm đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa

Plastic shaped aluminum plug 30×60

ATV6-BD1-3060

Plastic shaped aluminum plug 60×60

ATV6-BD1-6060

đầu nhôm Bịt đàu nhôm đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa

Plastic shaped aluminum plug 30×30

ATV8-BD1-3030

Plastic shaped aluminum plug 30×60

ATV8-BD1-3060

đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa đầu nhôm Bịt đàu nhôm
Plastic shaped aluminum plug 40×40

ATV8-BD1-4040

Plastic shaped aluminum plug 60×60

ATV8-BD1-6060

đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa
Plastic shaped aluminum plug 80×80

ATV8-BD1-8080

Plastic shaped aluminum plug 80×80

ATV8-BD1-8080

đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa
Plastic shaped aluminum plug 45×45

ATV8-BD1-4545

Plastic shaped aluminum plug 50×50

Mã: ATV8-BD1-5050

đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa đầu nhôm Bịt đầu nhôm băng nhựa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Plastic shaped aluminum plug”